Medycyna Pracy Katowice

Kto ma obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym?

Obowiązek poddania się badaniom lekarskim  i psychologicznym obejmuje strażników gminnych (miejskich) lub osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika

Na czym polega badanie lekarskie?

Badanie psychologiczne przeprowadza się na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania. Badanie psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.

Badanie psychologiczne obejmuje:

  • określenie sprawności intelektualnej,
  • ocenę osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania psychologicznego w trudnych sytuacjach,
  • określenie poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

Psycholog, przeprowadzając badanie psychologiczne, może poszerzyć jego zakres, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego osoby badanej.

Po przeprowadzeniu badania psycholog wydaje orzeczenie psychologiczne o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika.

W przypadku stwierdzenia w orzeczeniu istnienia przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika, psycholog informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie orzeczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej.

Orzeczenie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba badana, drugi przekazuje się niezwłocznie listem poleconym pracodawcy, a trzeci jest dołączany do dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej.

Od orzeczenia osobie badanej oraz pracodawcy przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Odwołanie, wraz z uzasadnieniem, wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Kto przeprowadza badanie lekarskie?

Psychologiem uprawnionym może być psycholog, który jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Komendanta wojewódzkiego Policji na podstawie przepisów wydanych w celu wykonania ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, tj. posiada:

  • dyplom magistra psychologii
  • co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata w ostatnim pięcioleciu był zatrudniony na stanowisku psychologa,
  • dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń, które uzyskuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym odpowiedniego szkolenia
  • wpis do rejestru psychologów upoważnionych prowadzony przez Komendanta wojewódzkiego Policji
Badania psychotechniczne strażnicy miejscy

Podstawa prawna

  • Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1383z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 150, poz. 1012)
  • Do przeprowadzania badań lekarskich stosuje się odpowiednio art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy .