Medycyna Pracy Katowice

Kto ma obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym?

Badania psychologiczne wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Badania psychologiczne obejmują w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby badanej.

Do badań psychologicznych inspektorów transportu drogowego stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Badania psychologiczne przeprowadza się:

  • przed wstępnymi badaniami lekarskimi
  • w terminach przewidzianych dla wykonywania badań lekarskich okresowych
  • w terminach przewidzianych dla wykonywania badań lekarskich kontrolnych, o ile lekarz przeprowadzający takie badania uzna za wskazane przeprowadzenie badań psychologicznych
  • użycia broni palnej niezgodnie z obowiązującymi przepisami

Orzeczenie psychologiczne

Uprawniony psycholog, po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu, wydaje osobie badanej orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem lub wykonywania odpowiednich czynności.

Badania psychotechniczne inspektorów transportu drogowego

Procedura odwoławcza

Osoba badana lub podmiot kierujący na badania, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia psychologicznego, mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.

Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu składa się pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego, za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który je wydał.

Kto przeprowadza badanie psychologiczne?

Psychologiem uprawnionym do przeprowadzania badań psychologicznych jest osoba łącznie spełniająca następujące wymagania:

  • posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia
  • ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
  • została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów prowadzonej przez właściwego marszałka województwa

W przypadku inspektorów transportu drogowego psychologiem uprawnionym jest psycholog posiadający dodatkowe kwalifikacje uzyskane w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.