Medycyna Pracy Katowice

Badania kierowców lekarskie

Kto ma obowiązek poddać się badaniom?

Badaniu lekarskiemu, które można wykonać w naszej poradni medycyny pracy, przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami podlega:

osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania:

 • motorowerem
 • pojazdami silnikowymi
 • tramwajem
 • osoba przedłużająca ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
 • osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu.

W przypadku:

 1. osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia
 2. kierującego motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem:
  1. w stanie nietrzeźwości
  2. w stanie po użyciu alkoholu
  3. w stanie środka działającego podobnie do alkoholu
 3. osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia

jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich tych osób, są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.

Niemniej jednak te osoby mogą wykonać w naszej pracowni psychologicznej badania psychotechniczne.

Badania kierowców lekarskie przeprowadza się na wniosek albo na podstawie skierowania.

Badanie kierowców wykonywane są w zakresie:

 • uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T;
 • uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E;
 • uprawnienia do kierowania tramwajem;
 • zezwolenia na kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, określonym w prawie jazdy kategorii:
  • A1, A2 i A,
  • B1, B i B+E,
  • C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.
Badania kierowców

Na czym polega badanie lekarskie?

Badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej i złożeniu oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia kierowcy.

W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w zakresie:

 • narządu wzroku
 • narządu słuchu i równowagi
 • układu nerwowego, w tym padaczki
 • obturacyjnego bezdechu podczas snu
 • cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii
 • układu ruchu układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego czynności nerek stanu psychicznego objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami
 • innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

W zakresie badania lekarskiego uprawniony lekarz uwzględnia u osoby badanej obecność i rodzaj schorzenia, stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości rozwoju choroby, jak i cofania się jej objawów, oraz rozważa zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie mogą mieć miejsce w przypadku kierowania przez tę osobę pojazdami.

Uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultacje do lekarza posiadającego specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych w celu oceny schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych.

Jeżeli osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami albo kierowca podlega jednocześnie badaniom lekarskim dla więcej niż jednej kategorii prawa jazdy, przeprowadza się jedno badanie lekarskie obejmujące swoim zakresem wszystkie wymagania związane z tymi kategoriami.

Wymagane dokumenty

Na badanie prosimy o zabranie prawa jazdy, dokumentu tożsamości, szkieł korekcyjnych (jeżeli wymagane jest ich używanie) oraz wcześniejszego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego. Przeciwwskazane jest spożywanie alkoholu, innych środków odurzających lub substancji psychotropowych 48 godzin przed badaniem. Na badanie należy przyjść wypoczętym.

Obowiązkowe badanie wzroku

Konsultacja u lekarza okulisty oraz badania oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast, są obligatoryjne w odniesieniu do:

 • osób ubiegających się o wydanie lub posiadających: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem
 • osoby występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu
 • kierowcy wykonującego przewóz drogowy
 • kandydata na instruktora i instruktora
 • kandydata na egzaminatora i egzaminatora
 • instruktora techniki jazdy

Kto przeprowadza badanie lekarskie?

Lekarzem uprawnionym do przeprowadzania badań lekarskich jest osoba łącznie spełniająca następujące wymagania:

 • posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza
 • posiadająca co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza
 • posiadająca specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo inną specjalizację i dodatkowe szkolenie
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
 • wpisana do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez marszałka województwa

Podstawa prawna

 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. Nr 155 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców z dnia 17 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 949 z późn. zm.)