Medycyna Pracy Katowice

Kto ma obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym?

Badaniu lekarskiemu i psychologicznemu mają obowiązek poddać się osoby ubiegające się o wpis lub posiadające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Badanie przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się, na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Policji lub pracodawcy albo na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Do wniosku albo skierowania osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadająca taki wpis jest obowiązana dołączyć oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub nie posiada orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy albo dokumenty potwierdzające orzeczony stopień niepełnosprawności, inwalidztwa lub niezdolności do pracy.

Na czym polega badanie lekarskie?

Uprawniony lekarz i uprawniony psycholog przeprowadzają badanie lekarskie i badanie psychologiczne po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.

Badanie lekarskie przez lekarza uprawnionego obejmuje:

 • ogólne badanie stanu zdrowia, w tym ocenę narządu słuchu i równowagi, układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego;
  badania specjalistyczne:
  – okulistyczne, w zakresie oceny stanu narządu wzroku, przeprowadzane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15l ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.)
  – psychiatryczne, w zakresie zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 oraz z 2015 r. poz. 1916), oraz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;
 • inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, w przypadku stwierdzenia przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badania lekarskiego, że są one niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Na badania specjalistyczne kieruje uprawniony lekarz.

Kto przeprowadza badanie lekarskie?

 • Do przeprowadzania badań lekarskich oraz wydawania orzeczeń lekarskich uprawniony jest lekarz upoważniony, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy o broni i amunicji, który posiada uprawnienie do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
Badania okresowe, psychotesty dla pracowników ochrony Katowice

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1977 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1099 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2323