Medycyna Pracy Katowice

Kto ma obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym?

Badaniom lekarskim mają obowiązek poddać się kandydaci:

  • do objęcia urzędu sędziego
  • do objęcia urzędu prokuratora
  • na kuratorów sądowych
  • na komorników i asesorów komorniczych
  • na ławników
  • Badania kandydaci na sędziego

Na czym polega badanie lekarskie?

Badania lekarskie kandydata obejmują:

  • ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i stanu psychicznego;
  • badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze (laboratoryjne, EKG, EEG, RTG i inne), jeżeli lekarz uprawniony uzna je za niezbędne.

Kto przeprowadza badanie lekarskie?

Lekarzem uprawnionym może być lekarz, który jest wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego na podstawie przepisów wydanych w celu wykonania art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i ma prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie

Księga w sądzie, Badania psychotechniczne sędziów, assesorów, komorników, kuratorów, prokuratorów

Podstawa prawna do przeprowadzenia badań

Sędzia

Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego z dnia 19 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1293)

Kurator sądowy

Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r. (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 795 z późn. zm.). Do określenia stanu zdrowia wymaganego do podjęcia obowiązków kuratora zawodowego lub aplikanta kuratorskiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego

Komornik i asesor komorniczy

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 790 z późn. zm.) zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika ustala lekarz medycyny pracy

Prokurator

Ustawa o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r. (t.j. Dz.U. z 2011, nr 270, poz. 1599 z późn. zm.). Kandydat na stanowisko prokuratorskie przedstawia zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków prokuratora. Wydanie zaświadczenia oraz badanie kandydata na stanowisko prokuratorskie odbywa się na zasadach dotyczących kandydata na stanowisko sędziowskie.

Ławnik

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 133 z późn. zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika. Kandydat na ławnika może otrzymać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza POZ w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.