Medycyna Pracy Katowice

Kto ma obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym?

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych mają na celu wykluczenie (bądź wykrycie) schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością (zwłaszcza choroby biegunkowe, nosicielstwo salmonellozy) lub schorzeń przenoszonych drogą kropelkową (zwłaszcza gruźlica) u  osób, których charakter pracy wymaga stałego lub częstego kontaktu z ludnością (np.: służba zdrowia, fizjoterapeuci, gabinety kosmetyczne, oświata, hotelarstwo, gastronomia). Pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach pracy muszą posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy, wpisane do książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Badaniom podlegają:

  • osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy których wykonywaniu jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby,
  • uczniowie szkół, studenci szkół wyższych, kursanci kształcący się do wykonywania tych prac.

Na czym polega badanie lekarskie?

Badanie to obejmuje:

  • badania lekarskie
  • badania laboratoryjne, tj. trzykrotne badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, w trzech kolejnych następujących po sobie dniach (dodatni wynik z przynajmniej jednej próby daje podstawę do uznania badanego za zakażonego),
  • Uwaga: Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych pracownika musi zawierać wpis powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej o wykonaniu trzech badań kału „na nosicielstwo”
  • dodatkowe badania laboratoryjne, w przypadku podejrzenia zakażenia gruźlicą lub zakażenia innym, nie wymienionym wyżej czynnikiem chorobotwórczym.

Badanie przeprowadza się:

  • przed podjęciem pracy i/lub rozpoczęciem nauki
  • przed ponownym podjęciem pracy i/lub rozpoczęciem nauki po przebyciu zakażenia jednym z w/w czynników chorobotwórczych
Badania sanitarno epidemiologiczne

Z wypełnioną książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych (wpisem powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej) oraz ze skierowaniem od pracodawcy albo ze szkoły pracownik zgłasza się na badanie lekarskie i na jego podstawie oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych lekarz wydaje orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, czasowym lub trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania prac lub odbywania nauki zawodu i wpisuje wyniki badań laboratoryjnych oraz treść orzeczenia do karty badania do celów sanitarno-epidemiologicznych i książeczki badań do celów sanitarno- epidemiologicznych, jednocześnie uzyskując potwierdzenie odbioru orzeczenia lekarskiego przez osobę badaną.

Orzeczenie lekarskie pracownik oddaje pracodawcy, natomiast książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych stanowi dokument będący własnością pracownika.