Medycyna Pracy Katowice

Badania Operatorów i osób wymagających sprawności psychoruchowej

Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej:

 1. Prace przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych.
 2. Prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych.
 3. Prace przy obsłudze układnic magazynowych.
 4. Prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych.
 5. Prace operatorów samojezdnych cieżkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych.
 6. Prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi.
 7. Prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych.
 8. Prace przy obsłudze urządzeń walcowniczych przy wprowadzaniu pasm do wykrojów walcowniczych przy użyciu narzędzi ręcznych.
 9. Prace drużyn trakcyjnych oraz maszynistów – operatorów samojezdnych cieżkich maszyn torowych i kierowców drezyn motorowych.
 10. Prace nastawniczego, ustawiacza i manewrowego na kolei i na zakładowych bocznicach kolejowych oraz prace dyżurnego ruchu na kolei.
 11. Prace kierowców: autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m, trolejbusów i motorniczych tramwajów.
 12. Prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych.
 13. Prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć.
 14. Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu.
 15. Prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
 16. Prace przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych.
 17. Prace przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych.
 18. Prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych.
 19. Prace z otwartymi zródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II.
 20. Prace związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego.
 21. Prace doświadczalne z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji.
 22. Prace remontowo-konserwacyjne przy amunicji i jej konfekcjonowaniu.
 23. Prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
 24. Prace maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią, rewidenta urządzeń wyciągowych – w podziemnych zakładach górniczych.
 25. Prace maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych – w odkrywkowych zakładach górniczych.
 26. Prace mechanika i maszynisty wiertni, operatora i kierowcy agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu – w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych i w zakładach wykonujących prace geologiczne.
 27. Prace pilota morskiego.
 28. Prace przy obsłudze znaków nawigacyjnych na wodzie.
 29. Prace przy technicznej obsłudze wodowania statków.
 30. Prace na wysokosci na masztach i wieżach antenowych.
 31. Prace na wiaduktach i mostach.
 32. Prace pilota samolotowego, śmigłowcowego i szybowcowego, balonu wolnego i skoczka spadochronowego zawodowego.
 33. Prace nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego w lotnictwie.
 34. Prace kontrolera ruchu lotniczego.
 35. Prace kaskadera filmowego.
 36. Prace treserów dzikich zwierząt i akrobatów cyrkowych.