Medycyna Pracy Katowice

Kto ma obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym?

Badaniu lekarskiemu i psychologicznemu , przeprowadzanemu w celu oceny zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, podlega:

  • osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa
  • osoba posiadająca licencję detektywa

Na czym polega badanie lekarskie?

Badania przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.

Badanie przeprowadzane przez lekarza psychiatrę obejmuje w szczególności badania w kierunku występowania objawów psychopatologicznych, w tym ocenę:

  • orientacji autopsychicznej i allopsychicznej
  • nastroju
  • napędu psychoruchowego
  • reakcji emocjonalnych

Badanie przeprowadzane przez lekarza upoważnionego obejmuje w szczególności ocenę:

  • układu krążenia
  • układu oddechowego

Kto przeprowadza badanie lekarskie?

Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa przeprowadza, na jej wniosek, lekarz psychiatra, który posiada II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Badanie lekarskie osoby posiadającej licencję detektywa przeprowadza lekarz, który uzyskał uprawnienia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zwany dalej „lekarzem upoważnionym”, oraz lekarz psychiatra.

Badania psychotechniczne licencja detektywa

Podstawa prawna

  • Ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 273 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa z dnia 3 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1511)