Medycyna Pracy Katowice

Badania dla pracowników pracujących na wysokości

Definicja prac na wysokości jest zawarta w § 105. 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.D. U. Nr 129 poz. 844 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi .

Jednocześnie w następnym punkcie, jest określenie czego do pracy na wysokości nie zalicza się: prac na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

 • osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi
 • wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Nieco inny podział stosuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. Dz.U. Nr.69,poz. 332.

Czynnik szkodliwy lub uciążliwy :

 • Praca na wysokości do 3m
 • Praca na wysokości powyżej 3m

Zakres badań:

W pełnym zakresie badania profilaktycznego zarówno wstępnego jak i okresowego wykonuje się badanie lekarskie :

 • ogólne;
 • neurologiczne;
 • okulistyczne;
 • otolaryngologiczne z oceną błędnika (ocena błędnika dotyczy tylko pracowników pracujących na wysokości powyżej 3m)

Należy jednak zwrócić jeszcze  uwagę,  że jeżeli praca na wysokości zostanie, w ramach oceny zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy,  zakwalifikowana do punktu wytycznych „Prace wymagające szczególnej sprawności psychoruchowej” wtedy w ramach badań wstępnych należy wykonać testy sprawności psychoruchowej w naszej pracowni psychologicznej.

badania wysokościowe, Badania do pracy na wysokości dźwig w górach

Termin ważności badań wysokościowych

W przypadku prac na wysokości do 3m

 • co 3- 5 lat w zależności od wskazań

W przypadku badań na wysokości powyżej 3m

 • co 2-3 lata w zależności od wskazań
 • powyżej 50 roku życia – co rok

Podstawa prawna

 • Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z dnia 22 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1017 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z dnia 22 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 150, poz. 1246).