Medycyna Pracy Katowice

Komputerowe testy psychologiczne

Nasza pracownia, wyposażona jest w system komputerowych testów psychologicznych (testów psychotechnicznych) w zakresie psychologii transportu i psychologii pracy.

Komputerowe testy psychologiczne 

TEST2DRIVE to nowoczesne narzędzie, przejrzyste i intuicyjne zarówno dla osoby badanej, jak i prowadzącego badanie psychologa.

Badania odbywają się z wykorzystaniem podłączonego do Internetu komputera, wyposażonego w MONITOR DOTYKOWY. Wykorzystanie monitora dotykowego umożliwia zastąpienie rozbudowanej, tradycyjnej aparatury i testów papier-ołówek,  systemem komputerowym, co znacznie skraca czas badania, a jednocześnie zapewnia optymalne parametry psychometryczne. Co warto podkreślić – całość badania kompletną baterią testów odbywa się na jednym stanowisku.

Testy psychologiczne wykonywane za pomocą TEST2DRIVE umożliwiają rzetelną i trafną diagnozę zdolności i cech w wymaganych prawnie obszarach:

  • Sprawność psychomotoryczna
  • Sprawność intelektualna i procesy poznawcze
  • Osobowość

co oznacza, że system TEST2DRIVE spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 8 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 937)

UWAGA 

Często padają pytanie czy testy komputerowy jest łatwiej przejść niż tradycyjne. Odpowiedź na nie znajduje się na naszym blogu w artykule „Badania psychotechniczne komputerowo czy tradycyjnie”

Pamiętajmy, że na badania należy przyjść wypoczętym oraz na 48 godzin przed nim nie należy spożywać alkoholu. W dniu badania nie można przebywać na zwolnieniu lekarskim, a osoby, które noszą okulary powinny je zabrać na badanie.

Test 2 Drive komputerowe testy psychotechniczne

Cel badań psychotechnicznych kierowców

Badania psychotechniczne mają na celu sprawdzenie czy istnieją psychologiczne przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz do wykonywania pracy w charakterze kierowcy.

Badania psychologiczne, inaczej badania psychotechniczne sprawdzają przede wszystkim:

I. W zakresie sprawności intelektualnej i procesów poznawczych:

  • sprawność spostrzegania, uwagi, rozumienia sytuacji oraz antycypacji

II. W zakresie oceny osobowości:

  • dojrzałość społeczną (rozumienie norm, samokontrola, przystosowanie)
  • dojrzałość emocjonalną (radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zrównoważenie emocjonalne i jego wpływ na ryzyko dezorganizacji zachowania)

III. W zakresie oceny sprawności psychomotorycznej:

  • szybkość i adekwatność reakcji oraz koordynację wzrokowo-ruchową

Bateria testów

W skład baterii testów wchodzi 10 testów, które pozwalają na diagnozę w wymaganych prawnie obszarach:

  • Sprawność psychomotoryczna
  • Sprawność intelektualna i procesy poznawcze
  • Osobowość

Testy skonstruowane zostały w sposób zapewniający obiektywizację i standaryzację badania. Każdy test poprzedza prezentowana na ekranie czytelna instrukcja dla osoby badanej.

Faza ćwiczeń umożliwia zapoznanie i oswojenie badanego ze sposobem prezentacji bodźców oraz zasadami udzielania odpowiedzi. Proces zapoznawania się z testem wspiera interaktywna informacja zwrotna.

OBSZAR

CECHA

TEST

Sprawność psychomotoryczna

Czas reakcji

SIRT

Czas i adekwatność reakcji

CHORT

Koordynacja wzrokowo-ruchowa

HECOR

Koordynacja wzrokowo-ruchowa

SPANT

Sprawność intelektualna i procesy poznawcze

Rozumowanie sytuacyjne

TRIT

Spostrzeganie i uwaga

PUT

Antycypacja

PAMT

Osobowość

Zrównoważenie emocjonalne

NECOG

Poziom przystosowania

PEMAL

Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

SCOPE

 

Raporty i normy

Bezpośrednio po zakończeniu badania psycholog ma dostęp do wyników w postaci czytelnych raportów i protokołów.

System standardowo wyposażony jest  w tabele norm. Raport obejmuje wyniki surowe, jak i wyniki znormalizowane prezentowane w skali stenowej.

Dzięki zastosowanej technologii on-line,  system TEST2DRIVE zapewnia psychologowi dostęp do aktualizacji norm, niemożliwy w przypadku tradycyjnej aparatury diagnostycznej.

Czas i dokumentacja badań

System TEST2DRIVE posiada wbudowany generator dokumentacji badań spełniający wymagania rozporządzenia (karta badania, orzeczenia). Dzięki takiemu rozwiązaniu przygotowanie odpowiednich dokumentów po zakończeniu badania ulega znacznemu skróceniu.

TEST2DRIVE gwarantuje pełne bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych. Dostęp do systemu odbywa się poprzez mechanizm logowania uniemożliwiający wgląd do systemu osobom niepowołanym.