Medycyna Pracy Katowice

Kto ma obowiązek poddać się badaniom?

 • kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniowie tych szkół, studenci oraz słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
 • uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną (szkołę ponadgimnazjalną, szkołę wyższą, organizatora kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz jednostkę uprawnioną do prowadzenia studiów doktoranckich).

W przypadku niektórych zawodów konieczne jest również wykonanie odrębnych badań sanitarno-epidemiologicznych .

Student/uczeń/kandydat do szkoły/słuchacz powinien zgłosić się z:

 • Skierowaniem z placówki dydaktycznej, w której ma zamiar rozpocząć naukę (w przypadku kandydatów) albo w której pobiera naukę
 • Rodzicem lub opiekunem prawnym – w przypadku osoby niepełnoletniej
 • Dokumentem tożsamości
 • Kartą informacyjną z leczenia szpitalnego (u osób leczonych)
 • Kserokopią kartoteki z ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego (neurologicznego, kardiologicznego, psychiatrycznego, pulmonologicznego, alergologicznego), o ile był lub jest leczony specjalistycznie
 • Okularami lub aparatem słuchowym – jeśli posiada i jest ich użytkownikiem
 • Aktualną opinią leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem EEG w przypadku padaczki.

Na czym polega badanie lekarskie?

Lekarz przeprowadza badanie lekarskie z uwzględnieniem:

 • oceny potencjalnych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich;
 • zakresu i częstotliwości przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy
 • prac wzbronionych młodocianym określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy.

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie

W przypadku stwierdzenia w zaświadczeniu lekarskim istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich lekarz informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie takiego zaświadczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej.

Zaświadczenie lekarskie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba badana przekazuje placówce dydaktycznej, a drugi jest dołączany do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej. W przypadku gdy osoba badana, której zaświadczenie lekarskie dotyczy, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie wydaje się jej przedstawicielowi ustawowemu, który przekazuje je placówce dydaktycznej.

Kto przeprowadza badanie lekarskie?

Lekarz medycyny pracy.

Tryb odwoławczy

Od zaświadczenia lekarskiego osobie badanej oraz placówce dydaktycznej przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.

Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej.

Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

Badania uczniów i studentów

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., nr 1144) wydane na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r. nr 1184)