Medycyna Pracy Katowice

Kto ma obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym?

Do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym  obowiązane są osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na broń palną lub gazową, tj. np.:

 • osoby cywilne,
 • pracownicy agencji ochrony,
 • myśliwi,
 • osoby uprawiające strzelectwo sportowe.

Na czym polega badanie lekarskie?

Badanie lekarskie osoby ubiegającej się obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu.

Lekarz przeprowadzający to badanie kieruje osobę ubiegającą się na badania psychiatryczne i okulistyczne (badania obowiązkowe), a jeżeli uzna to za niezbędne – na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze(badania fakultatywne).

Kto przeprowadza badanie lekarskie?

 • Badanie lekarskie przeprowadza lekarz upoważniony, który posiada:

  • co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie,
  • specjalizację w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, medycyny kolejowej, medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny sportowej,
  • dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się, które lekarz uzyskuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się.
  • wpis do rejestru lekarzy upoważnionych, który prowadzi Komendant wojewódzki Policji
Badania psychotechniczne pozwolenie na broń

Podstawa prawna

 • Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm.)