Medycyna Pracy Katowice

Kto ma obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym?

Obowiązkiem badań lekarskich objęci są kandydaci na instruktorów i instruktorzy oraz kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy.

Instruktorem albo egzaminatorem w rozumieniu ustawy o kierujących pojazdami może być osoba, która m.in. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora.

Skierowanie na badanie lekarskie dla instruktorów wydaje odpowiedni podmiot prowadzący szkolenie.

Na czym polega badanie lekarskie?

Badanie lekarskie jest wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Zakres badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Badanie lekarskie przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu, a następnie okresowo dla osób w wieku:

  • do 60 lat – co 5 lat;
  • powyżej 60 lat – co 30 miesięcy.

Terminy badań mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz w wyniku badań stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem tych terminów.

W odniesieniu do kandydata na instruktora oraz instruktora konsultacja u lekarza okulisty oraz badania oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast, są obligatoryjne.

Kto przeprowadza badanie lekarskie?

  • Badanie lekarskie przeprowadza uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w Kodeksie pracy oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Psychotesty i badania dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

Podstawa prawna

  • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. Nr 155 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców z dnia 17 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 949)