Medycyna Pracy Katowice

Kto ma obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym?

Osoby ubiegające się lub posiadające prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnione przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym są obowiązane przedstawić raz na 5 lat aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą, w zakresie objętym koncesją.

Osoby posiadające koncesję, przedstawiają orzeczenie lekarskie i psychologiczne organowi koncesyjnemu, a pracownicy – pracodawcy.

Opłatę za pierwsze badania ponosi osoba badana, a za kolejne badania pracowników, przeprowadzane w trakcie zatrudnienia, opłatę ponosi pracodawca.

Na czym polega badanie lekarskie?

Badanie psychiatryczne obejmuje ocenę stanu psychicznego, z uwzględnieniem czy badany nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z poźn. zm.).

Kto przeprowadza badanie lekarskie?

Do przeprowadzania badań lekarskich jest uprawniony lekarz, zwany lekarzem upoważnionym, który łącznie spełnia następujące wymagania:

  • posiada prawo wykonywania zawodu;
  • posiada drugi stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii;
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
Psychotesty dla producentów i sprzedawcó∑ materiałów pirotechnicznych

Podstawa prawna

  • Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z dnia 22 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1017 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z dnia 22 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 150, poz. 1246).