Psychotesty Katowice, testy psychotechniczne

Testy psychotechniczne po utracie prawa jazdy

Niezależnie od okoliczności powielania czy odnawiania statusu prawa jazdy, określone testy psychologiczne są obowiązkowym elementem przed podjęciem legalnej jazdy samochodowej na drogach. Po utracie prawa jazdy, spowodowanego chociażby zatrzymaniem kierowcy w trakcie jazdy, będącego pod wpływem alkoholu konieczne jest dopełnienie warunków jego przywrócenia po ustalonym czasie.

Spis treści

Psychotesty dla kogo?

W tym celu obligatoryjne w Polsce pozostaje zdanie tak zwanych testów psychotechnicznych. Podstawowym zamysłem ich przeprowadzania w formie psychotestów jest zweryfikowanie, na ile istnieje prawdopodobieństwa powtórzenia się incydentu powodującego utratę prawa jazdy. Niemal coroczne nowelizacja ustawowe wprowadzają regularnie dodatkowe, szczegółowe przepisy w tych kwestiach.

Prawo o ruchu drogowym

Najnowsze Prawo o ruchu drogowym wskazuje, iż do skierowania na badania psychologiczne kierowcy wystarczy nie tylko utrata prawa jazdy, ale samo zaistnienie przesłanek do ich odnowienia. W tej sferze sporządzona przez policjanta notatka z zatrzymania umożliwia staroście w powiecie do skierowania danej osoby na ponowne psychotesty sprawdzające jego zdolności poznawcze i behawioralne, a tym samym gotowość do prowadzenia pojazdu na drogach publicznych. Prawdopodobieństwo niedomagań psychofizycznych, jakie jest wprost zakładane po utracie prawa jazdy pociąga za sobą całą procedurę odświeżenia badań, a zgodnie z nowym, zaostrzonym prawem, następnie ponownego zdania egzaminu podstawowego. Dzieje się tak, ponieważ obowiązująca ustawa o kierujących pojazdami nakłada w samorządach powiatowych na starostwo obowiązek skierowania na badania lekarskie, w tym też psychologiczne, gdy istnieją uzasadnione zastrzeżenia do stanu zdrowia danego kierowcy.

Skierowanie na badania psychologiczne ma miejsce na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd, który zadecydował o zatrzymaniu osobie prawa jazdy. Decyzję o skierowaniu na badania psychotechniczne także w tym przypadku wydaje ostatecznie starosta na podstawi informacji zdobytych od administratora centralnej ewidencji kierowców w Polsce.

Procedura odzyskania prawa jazdy

Procedura odzyskania dokumentu uprawniającego kierowcę do poruszania się do jezdni jest długa i uznawana za dość dyskomfortową. Poza testami pisemnymi badającymi osobowość, zdolności koncentracyjne i umiejętności działania pod presją czasu, testy psychotechniczne oparte sana badaniach związanych z aparaturą, dobieraną adekwatnie do rodzaju badania, a także okoliczności i wymagań stawianych przed kandydatem. Używając aparatu krzyżowego określa się ponowną przydatność kierowcy do szybkości podejmowania reakcji na zdarzenia drogowe, koordynację wzrokowo-ruchową oraz odporność na zmęczenie. Z kolei w odniesieniu do Miernika Czasu Reakcji weryfikowana jest przede wszystkim długość czasu reakcji osoby na zjawiska drogowe, a także dokładność reakcji na bodźce.

Wszystkie te parametry są niezbędne dla uzyskania pozytywnej oceny psychotechnicznej i zdolności do podejmowania złożonych czynności kierowania pojazdami mechanicznymi.

Przed przejściem do wywiadu psychologicznego z kandydatem zastosowanie znajduje również użycie Pierścienia Landolta i tak zwanego Noktometru, (realizując badanie w ciemni), które kompleksowo sprawdzają indywidualny, dolny próg wrażliwości wzrokowej danej osoby oraz potencjał adaptacyjny wzroku do ciemności po czasowym, nagłym olśnieniu. Zespolenie ze sobą wyników tych umiejętności pozwala dopiero na podjęcie dalszych kroków zmierzających do odzyskania prawa jazdy.

Gabinet lekarza medycyny pracy i badań okresowych