KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECONOMICUS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach kod pocztowy 40-659, przy ul. Harcerzy Września
1939 nr 5,

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Jarosław Mirek, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
w ECONOMICUS Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem email: iodo@economicus.eu,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na
podstawie art. 9 ust 2 lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podwykonawcy Administratora realizujący
dodatkowe usługi w procesie leczenia (np. laboratorium i podmiotom podmioty wskazanyme w
art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów
przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 29 ust 1,

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa,
tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia
świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, oraz
ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

8) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania
danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane
osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom
w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem
decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Podziel się na: