Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECONOMICUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach kod pocztowy 40-659, przy ul. Harcerzy Września 1939 nr 5,
  2. Inspektorem Danych Osobowych jest Jarosław Mirek, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ECONOMICUS Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem email: iodo@economicus.eu,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podwykonawcy Administratora realizujący dodatkowe usługi w procesie leczenia (np. laboratorium i podmiotom podmioty wskazanym w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 29 ust 1,
  6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa, tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
  7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  8. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
  10. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.