Badania psychotechniczne taksówkarzy

Badania psychotechniczne Uber Bolt

Czy kierowcy Ubera i Bolta powinni posiadać badania psychotechniczne?

Spis treści

W styczniu 2020 roku weszła w życie nowa ustawa o transporcie drogowym. Zmiany jakie wprowadziła obejmują:

  • brak konieczności zdawania egzaminu z topografii miasta
  • obowiązkowe badania psychotechniczne dla kierowców
  • oświadczenie o niekaralności kierowców
  • możliwość korzystania z aplikacji mobilnych jako alternatywy dla kas fiskalnych i taksometrów
  • dostępny online wykaz kierowców wykonujących pośrednictwo w przewozie osób
  • oznakowanie pojazdów oferujących przewóz osób
  • licencja taksówkarza dla wszystkich kierowców również tych mających podpisaną umowę z partnerem.

Wybrane cytaty z ustawy

Art. 5c. [Wymogi uzyskania licencji w zakresie przewozu osób i pośrednictwa]

Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:
1)członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą:
a)nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
b)nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
2) 8 (uchylony);
3) 9 (uchylony);
4) 10 w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; 

Badania_Psychotechniczne_Uber

Badania psychotechniczne kierowców

O konieczności posiadania aktualnych badań psychologicznych mówi artykuł 39 a/ w/w ustawy:

Wybrane cytaty z ustawy

Art.  39a.  [Warunki zatrudnienia kierowcy]

2)posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z zastrzeżeniem ust. 1a;
3)nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
4)nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; 

Psychotesty dla kierowców

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu z naszą przychodnią. Przypominamy, że nasi specjaliści przeprowadzają komputerowe testy psychotechniczne w oparciu o TEST2DRIVE. Zachęcamy do zapoznania się z często zadawanymi pytaniami na naszym blogu: Badania i psychotesty pytania i odpowiedzi