Pozwolenie na broń

Kto ma obowiązek poddać się badaniom?

Do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym  obowiązane są osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na broń palną lub gazową, tj. np.:

  • osoby cywilne,
  • pracownicy agencji ochrony,
  • myśliwi,
  • osoby uprawiające strzelectwo sportowe.
psychotesty pozwolenie na broń

Na czym polega badanie lekarskie?

Badanie lekarskie osoby ubiegającej się obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu.

Lekarz przeprowadzający to badanie kieruje osobę ubiegającą się na badania psychiatryczne i okulistyczne (badania obowiązkowe), a jeżeli uzna to za niezbędne – na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze(badania fakultatywne).

Kto przeprowadza badanie lekarskie?

Badanie lekarskie przeprowadza lekarz upoważniony, który posiada:

  • co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie,
  • specjalizację w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, medycyny kolejowej, medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny sportowej,
  • dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się, które lekarz uzyskuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się.
  • wpis do rejestru lekarzy upoważnionych, który prowadzi Komendant wojewódzki Policji

Podstawa prawna

  • Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm.)

Cennik